You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Regulamin Licencjonowania Zawodników Polskiej Federacji Padla

Rozdział I – Przepisy ogólne

1. Polska Federacja Padla ma wyłączne prawo do zarządzania licencjami zawodniczymi dla zawodników grających w padla tj. przyznawania i pozbawiania licencji, uprawniających do współzawodnictwa sportowego PFP oraz Międzynarodowej Federacji Padla (FIPA) lub Europejskiej Federacji Padla (FEPA).

2. Zawodnikiem jest uznawana osoba uprawiająca dyscyplinę sportową- padel oraz uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym PFP/FIPA/FEPA oraz programach partnerskich PFP.

3. Zawodnik może uzyskać licencję jako reprezentant licencjonowanego klubu lub jako osoba niezrzeszona.

4. Za przyznanie licencji Polska Federacja Padla pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat PFP.

5. Licencja zawodnicza przyznawana jest w dwóch wariantach.
– na okres 12 miesięcy, liczona od daty zakupu.
– na okres 3 miesięcy, liczona od daty zakupu.
a. Licencja upoważnia do udziału w rozgrywkach turniejowych PFP/FIP/FEPA.
b. Zawodnicy posiadający licencję klasyfikowani będą w ogólnopolskim rankingu.
c. Zawodnicy posiadający roczną licencję mogą być powołani do kadry PFP oraz do reprezentacji PFP na turnieje rangi międzynarodowej takie jak m.in. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
d. Licencja umożliwia udział w szkoleniach organizowanych przez PFP/FIPA/FEPA.

6. Licencja nie obejmuje ubezpieczenia NNW, konieczne jest posiadanie indywidualnej polisy.

Rozdział II – Przyznanie licencji

1. Procedura przyznawania licencji rozpoczyna się z dniem zakupu tj. z dniem dokonania opłaty za licencję.

2. Licencję zawodniczą PFP może otrzymać jedynie zawodnik zarejestrowany w systemie PFP zamieszczonym na stronie www.pfpadla.pl.

3. Proces przyznawania licencji jest w pełni automatyczny, wystarczy zalogować się do systemu przeznaczonego do składania wniosków o przyznanie licencji

4. Każda osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodniczej zobowiązana jest do dokonania rejestracji w systemie PFP.

5. Polska Federacja Padla może pozbawić licencji zawodnika w drodze decyzji Zarządu PFP w sytuacji rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej. W tym przypadku PFP nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów zakupu licencji.

6. Polska Federacja Padla przyznaje licencję w drodze decyzji.

7. Momentem nabycia licencji zawodniczej uznaje się zaksięgowanie wpłaty za licencję na koncie bankowym PFP.

8. Dowodem posiadania licencji zawodniczej jest wykaz publikowany na stronie www.pfpadla.pl.

9. Licencja może mieć formę drukowaną.

Rozdział III – Przepisy porządkowe i końcowe

1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Padla.

2. Regulamin niniejszy uchwalony przez Zarząd PFP w dniu 06.02.2018r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.