You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin Turnieju – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski czerwiec 2022

Organizatorzy
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Polski Padel z siedzibą w Grójcu, przy ul. Heweliusza 1, 05-600 Grójec.

Turnieje
Turnieje eliminacyjne, jeżeli będzie taka konieczność, będą ogłaszane i przeprowadzane przez klub w którym będzie obywała się dana edycja PPT.
Ogłoszenie dotyczące konieczności przeprowadzenia turniejów eliminacyjnych będzie ogłaszane następnego dnia po zamknięciu zapisów.
Turnieje odbywają się w terminach ustalonych i ogłoszonych przez Polską Federację Padla oraz kluby.
Turniej finałowy odbędzie się w terminie ustalonym i ogłoszonym przez Polską Federację Padla.
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać poprzez rejestrację w systemie turniejowym www.korty.org

Zasady
Do turnieju może przystąpić każdy, kto posiada licencje Polskiej Federacji Padla, oraz zapłacił opłatę rejestracyjną.
W przypadku organizacji turniejów międzynarodowych licencja Polskiej Federacji Padla od zawodników o obywatelstwie innym niż polskie, nie jest wymagana
Turniej przeznaczony jest dla zawodników o różnych kategoriach umiejętności. Kategorie są widoczne w systemie podczas rejestracji.
Organizator ustala z każdym klubem indywidualnie warunki korzystania z klubu w ramach rozgrywek Polish Padel Tour
Dwa razy w roku, będą organizowane Mistrzostwa Polski (letnie i zimowe) które są najwyżej w rankingu turniejowym

Dane osobowe uczestników Konkursu
Dane podane przez osoby zgłaszające się do Konkursu przetwarzane będą na zasadach określonych w polityce prywatności Polskiej Federacji Padla pod adresem: http://pfpadla.pl/
Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Padla.
Podanie danych osobowych uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do celu uczestnictwa w Turniejach.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych, zmiany ich danych osobowych oraz żądanie usunięcia ich z bazy Organizatora.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas Turniejów przez Organizatora dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
Twoje dane osobowe będą przekazane następującym podmiotom: i) podmiotom sponsorom nagród bądź firmom współpracującym z Organizatorem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym Republice Smakoszy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-105) przy ul. Twardej 18, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, KRS 0000928677, NIP 5252881818, REGON 520261293 („Republika Smakoszy”), w celu potwierdzenia prawa Uczestnika Konkursu do otrzymywania darmowej diety przez czas trwania Konkursu, ii) podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, iii) podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, iv) podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, v) podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Uczestników Konkursu i innych interesantów (np. kurierom) oraz vi) wspierającym nasze działania marketingowe, vii) doradcom prawnym i viii) podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
Aktualne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Republikę Smakoszy określa polityka prywatności dostępna pod adresem https://republikasmakoszy.pl/polityka-prywatnosci. Wyciąg z ww. polityki prywatności na dzień 20 maja 2022 r. stanowi Załącznik.

Odpowiedzialność Organizatora
W granicach dozwolonych przez prawo Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia uczestnika Konkursu związanych z jego uczestnictwem w Turniejach. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Konkursie osób chorych i wynikających z tego wypadków, kontuzji i urazów.
Osobom biorącym udział Organizator zaleca przeprowadzenie badań lekarskich.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Konkursu zagubione w czasie Turniejów.

Postanowienia końcowe
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi osób biorących udział w Konkursie będą rozpatrywane przez przedstawicieli Polskiej Federacji Padla, a decyzje podjęte przez nich są ostateczne i natychmiast obowiązujące.
Polska Federacja Padla jako organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turniejów lub przesunięcia ich terminów lub miejsca, w którym Turnieje miały zostać przeprowadzone, w przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia lub w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających odbycie się Turniejów. W takim przypadku Organizator informuje osoby zgłoszone do Turniejów o decyzji dotyczącej odwołania lub przesunięcia terminu Turniejów.
Organizator nie odpowiada za koszty osób zgłoszonych do Turniejów związane z dojazdem na odwołany lub przełożony Turniej.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
Wszystkie osoby zgłaszające uczestnictwo w Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Aktualny regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Federacji Padla.
W internecie pod adresem http://pfpadla.pl/.